top of page

Beleidsplan

Werkzaamheden van de stichting

De stichting dient het algemeen belang. Het doel van de stichting is publicaties mogelijk te maken die zonder subsidies moeilijk te realiseren zijn. Deze publicaties betreffen:

  • de lokale historie van Vlissingen,

  • de posthistorie van Nederland en de Overzeese Gebiedsdelen in het algemeen en de luchtposthistorie in het bijzonder.

Daarvoor worden subsidies toegekend aan stichtingen, verenigingen en particulieren die, in overeenstemming met de door de stichting gestelde criteria, publicaties zonder winstoogmerk uitbrengen. Het bestuur van de stichting heeft daartoe een reglement opgesteld, waarin die criteria zijn opgenomen. De publicaties dienen een algemeen belang te dienen en daarom algemeen verkrijgbaar of toegankelijk te zijn.

2

Vorming van het vermogen

De Stichting Jan Hintzen Publicatiefonds is een vermogensfonds, waarbij het kapitaal tot stand komt door donaties. Het startvermogen wordt gerealiseerd door donaties van Jan Hintzen als stichter en naamgever van het fonds. Het kapitaal wordt in stand gehouden door een gericht financieel beheer en door als regel uit te keren uit de rente en wel zo dat ca. 75% van het kapitaal in stand blijft. Het fonds staat open voor nieuwe donaties, maar het ligt niet in de bedoeling specifiek fondsen te gaan werven.

3

Beheer van het vermogen

Het financieel beheer bestaat uit het onderbrengen van het vermogen op kort en lang lopende spaarrekeningen en het uitzetten van delen van het vermogen op termijn depositorekeningen. Er wordt niet met aandelen gespeculeerd.

Het uitzetten van het vermogen heeft als bedoelingen:

  • op lange termijn vergroten van het vermogen door rentewinst;

  • op korte termijn subsidiebedragen beschikbaar kunnen stellen.

De bestuursleden ontvangen geen vacatiegelden. Alleen vergoedingen voor gemaakte onkosten zijn toegestaan. Daarnaast zijn administratiekosten mogelijk voor het secretariaat.

4

Besteding van het vermogen

Het vermogen wordt aangewend voor publicaties in overeenstemming met de doelen en de daarvoor geformuleerde criteria. Subsidies worden toegekend op grond van een verzoek en een ingediende begroting. Betaling per bank volgt nadat de publicatie is verschenen.

Als bewijsmateriaal geldt daarvoor een pakket van vier presentexemplaren.

bottom of page